Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednací řád KMS

13. 12. 2012

 Jednací řád Komise místní samosprávy Hradec Králové - Kukleny

 

 

 

Čl.I.

Úvodní ustanovení

Jednací řád Komise místní samosprávy „KMS Kukleny“ upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění úkolů.

 

 

Čl. II.

Pravomoci komise místní samosprávy

 

KMS Kukleny je vyhrazeno rozhodovat o všech otázkách daných Statutem KMS.

 

 

Čl. III.

Svolání jednání KMS

 

 1. KMS Kukleny se schází každý měsíc (mimo prázdniny) dle schváleného plánu jednání.

 2. Plán jednání schvaluje KMS na své první schůzi konané v příslušném kalendářním roce. Plán jednání KMS zveřejní způsobem v místě obvyklým (ve vývěskách, místním rozhlasem apod.).

 3. Dle potřeby může svolat předsedkyně jednání KMS i mimořádně mimo plán jednání, pozvání však musí obdržet všichni členové KMS. O schůzi konané mimo plán jednání a o jejím programu informuje KMS občany způsobem v místě obvyklým, a to nejpozději do 7 dnů od konání takového jednání.

 4. Schůze KMS jsou neveřejné, pokud komise nerozhodne jinak.

 

 

Čl.IV.

Účast členů KMS na jednání

 

Členové KMS jsou povinni se zúčastnit každého jednání KMS. Svoji případnou neúčast jsou povinni ohlásit předsedkyni KMS. Účast na jednání stvrzují členové KMS podpisem do listiny přítomných.

 

 

Čl.V.

Program jednání

 

 1. Program jednání stanoví předseda KMS na základě :

 1. plnění úkolů přijatých na předešlém jednání,

 2. došlé korespondence,

 3. podnětu občanů a členů KMS

 4. podnětu magistrátu města

  1. Program schvaluje komise na počátku jednání. Doplnění programu může navrhnout kterýkoliv člen KMS.

 

 

 

 

 

Čl.VI.

Průběh jednání

 

 1. Jednání KMS řídí předsedkyně KMS, není-li přítomen nebo jsou-li k tomu vážné důvody, pak jím pověřený člen KMS (dále „řídící schůze“).

 2. Diskuse se mohou zúčastnit všichni členové KMS, osoby mající na území působnosti KMS trvalé bydliště, vlastníci nemovitostí na území, ve kterém KMS působí, a osoby přizvané k projednání příslušného bodu.

 3. Rozhodnutí (hlasování) o projednávaném tématu je neveřejné a zúčastní se ho pouze členové KMS.

 

Čl. VII.

Přijímání usnesení

 

 1. KMS je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.

 2. KMS přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů. Každý člen KMS má 1 hlas. Do zápisu se zaznamená výsledek hlasování.

 

Čl.VIII.

Projednání návrhů a dotazů občanů a členů KMS

 

 1. KMS zajistí projednání dotazu vzneseného občanem či členem KMS na svém nejbližším jednání. Pokud situace vyžaduje, požádá o vyjádření příslušné odbory magistrátu města, případně další instituce. O výsledku informuje tazatele i občany písemně, způsobem v místě obvyklém (ve vývěskách, případně rozhlasem).

 2. Dotazy a návrhy, které byly podány anonymně, KMS není povinna projednat.

 

 

Čl.IX.

Nerušený průběh jednání

 

Řídící schůze může případného rušitele napomenout a vykázat ze zasedací místnosti. Nemluví-li řečník k věci, může ho řídící schůze napomenout, případně mu odejmout slovo.

 

 

 

Čl.X.

Ukončení jednání

 

Řídící schůze prohlásí jednání za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí jednání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů komise pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména, nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V těchto případech jednání svolá znovu do 10 dnů nebo zařadí neprojednané věci na nejbližší jednání KMS.

 

 

Čl.XI.

Organizačně-technické záležitosti jednání KMS

 

O průběhu jednání KMS se vyhotovuje zápis, který se vyvěšuje ve vývěskách KMS nebo zveřejňuje na webových stránkách komise. Současně zašle KMS jedno vyhotovení zápisu Magistrátu města Hradec Králové – kanceláři primátora (organizačnímu pracovišti) k založení.

 

 

 

 

 

 

Čl.XII.

Kontrola úkolů

 

Kontrola úkolů probíhá na každém jednání KMS a je zaznamenána do zápisu z jednání.

 

 

 

Čl. XIII.

Závěrečné ustanovení

 

Tento Jednací řád KMS Kukleny nabývá účinnosti dnem 1.6.2011

Tento jednací řád byl schválen rozhodnutím KMS č. 5 ze dne 19.5.2011 .

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… …………………………………………………

předseda KMS                                     člen KMS 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář