Jdi na obsah Jdi na menu
 


KMS 1/2013

28. 1. 2013

 Zápis č. 1/2013

ze schůzky KMS Kukleny, konané dne 17.1. 2013

 

Přítomni:       Mgr. Alena Nekolová, Ing. Alois Havrda, Jitka Vízková,  Ing. Petr Nebeský, Libor Vondrák ,Ing. Blanka  Adámková

Nepřítomni:    Ing. Monika Kalinová, Mgr. Jiří Morávek, Mgr. Marcela  Macháčková

Hosté:

Požadavky na městskou policii - pana Zikmunda

Stále sledovat problémové části naší čtvrti a v poslední době oblast hřbitova.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

4/2009  Přetrvává neúnosné dopravní zatížení Pražské ulice. Již dnes je 35 % nad únosnou míru. KMS požaduje po vedení města objektivní posouzení a termínovaná opatření k nápravě tak, jak bylo požadováno na veřejné schůzi. Jinak další plánovaná zástavba bude situaci dále zhoršovat.

12/2009    Dětské hřiště v území Za Škodovkou. Vedení města připravuje odkup a jedná i o možné směně pozemku se ZVU. Trvá.

18/2010   K významnému výročí obdrží starší občané květinový dar v ceně cca 200Kč/osoba – akce bude probíhat i v letošním roce – zodpovídá pan Vondrák

26/2010    Situace kolem bývalé Koželužny: město zahájilo proces vypovězení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a tím otevřelo možnost k jednání s jiným investorem – byl navázán kontakt s likvidátorem společnosti.  KMS sleduje výsledky jednání o tomto objektu, který je v dezolátním stavu. Vzhledem ke zřícení střechy hlavní budovy podán podnět stavebnímu úřadu pro obecné ohrožení. V jednání je částečná demolice stavby u Pražské ulice. Uskutečnila se studentská soutěž na zástavbu tohoto prostoru, která by byla přínosem pro Kukleny – bude prezentována.

28/2010   KMS požaduje po vedení města využít změny územního plánu č. 300 (vyvolanou vyhlášením záplavové zóny v oblasti Nová Zelená) tak, aby se zajistila etapovitost možné zástavby v oblasti Nová Zelená v závislosti na vybudování plánovaných komunikací Jižní spojka a Nová Zelená. Jen tak lze předejít nebezpečí dalšího zvýšení dopravy přes centrum Kuklen. Zastupitelstvo města schválilo v červnu 2012 s těmito podmínkami Zadání pro aktualizaci územní studie Nová Zelená. Pokračují práce na aktualizace studie.

37/2010     Požadavek občanů lokality Za Škodovkou k řešení ohrožení životního prostředí - hluk, vibrace, exhalace v důsledku nadměrné dopravy – trvá požadavek KMS na změření hygienických norem hluku.

14/2011  Nedostatečné zabezpečení skládky v oblasti Temešváru. Žádost o nápravu - zodpovídá Ing. Nebeský - úkol trvá. Pan Havrda podal dotaz ohledně vzniku nových skladů za překladištěm komunálního odpadu. Řešeno na výboru pro životní prostředí, rovněž jako podklad pro nový územní plán - cílem je ukončit devastaci území.

16/2011    Vedení města nereagovalo na výzvu KMS k aktualizaci stanoviska města do územního řízení k AUPARKU Koruna. Tato stavba jako významný cíl dopravy způsobí další nárůst dopravy v Kuklenách, ohrozí bezpečnost průjezdu Kuklenským podjezdem a vytvořením nové křižovatky s ulicí Zamenhofova na výjezdu z podjezdu zkomplikuje spojení Kuklen s centrem města. Pro nečinnost města nabylo územní rozhodnutí právní moci. Investor tak bude připravovat dokumentaci pro stavební povolení.

20/2011 Sledování záměru vytvoření klidové a parkové plochy podél Malého labského náhona, který zůstane ve stávající poloze.

31/2011     Ing. Havrda upozornil v souvislosti s novými informacemi o dostavbě dálnice D11, že vybudovaný sjezd v prostoru Bláhovka vnese dopravu směrem do centra města opět do Kuklen. Ministerstvo dopravy a ŘSD totiž neuvažuje o realizaci Jižní spojky až po ulici Hradubickou ani ve svém střednědobém plánu. KMS upozorňuje vedení města na negativní dopady zesílené dopravy na životní prostředí v Kuklenách a to pro nepřipravenost města řešit nové napojení k centru města (Jižní spojka). Podána připomínka na Radu města.        

 

2/2012       Byla zpracována projektová dokumentace k opravě ulice Markova. Bude podána žádost o územní rozhodnutí.

8/2012      Řešení parkování na Pražské třídě po pravé straně od školní jídelny po zastávku MHD Anenské náměstí – omezení podélného parkování (mimo prostoru pekařství U Boučků). Pro nekázeň řidičů nelze chodník řádně zametat (TSmHK) a stojící auta nebezpečně omezují rozhled při vyjíždění ze dvorů. KMS stále na své žádosti trvá. Požaduje ji řešit souběžně s částečnou demolicí objektu Koželužny při chodníku na Pražské ulici, která umožní vytvořit prostor pro parkování a s přihlédnutím k dalšímu nárůstu dopravy vlivem stavby AUPARKu Koruna.

 Požadavky na Technické služby:

Nově:

- u zastávky č. 16 směr Stěžery, zastávka Žižkov, zřídit dle požadavků občanů provizorní přechod (vlivem stále sílící dopravy je přechod chodců nebezpečný).

- žádáme o navýšení kontejnerů na plasty na Anenském náměstí

Trvá:

 - oprava, vyčištění a vymalování Kuklenského podjezdu – trvá, základní vyčištění provedeno

 - úklidy a opravy chodníků, odpadkové koše - úkol trvá

 - žádáme o osazení Kuklenského podjezdu na chodníku při ZVU značkami „ zákaz vjezdu cyklistů – cyklisto veď kolo“ .

 

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

- upozornit Radu města na body Zápisu č. 16/2011 a 8/2012.

Stanovení dat schůzek KMS pro rok 2013:         

21.3.   18.4.   16.5.   20.6.   29.8.   19.9.   17.10.   14.11.   12.12.

Nově projednané body:

1/2013  Žádáme o realizaci prioritní bezpečnostní akce před Základní školou v Kuklenách. Jedná se o umístění bezpečnostních kamer na přechod před školou a na zastávku MHD ve směru do Plačic. Dne 12.11. 20012 se konalo přípravné řízení pro výběr místa k instalaci kamer.

2/2013  Nový územní plán: Bude posuzována problematika možné rekonstrukce Kuklenského podjezdu, nevyhovující křižovatky na Anenském náměstí a potřeba spojení na Wirtovu ulici.

Příští schůzka komise se bude konat dne 14.2. v 19,00 hod. v restauraci U Růže.

za KMS: Alena Nekolová, předseda

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář