Jdi na obsah Jdi na menu
 


KMS 11/2012

20. 1. 2013

 Zápis č. 11/2012

ze schůzky KMS Kukleny, konané dne 10.12. 2012

 

Přítomni: Mgr. Alena Nekolová, Ing. Alois Havrda, Jitka Vízková, Mgr. Jiří Morávek, Ing. Petr Nebeský, Libor Vondrák

Nepřítomni: Ing. Monika Kalinová, Ing. Blanka Adámková, Mgr. Marcela Macháčková

Hosté: Zdeněk Zikmund

Požadavky na městskou policii - pana Zikmunda

Stále sledovat problémové části naší čtvrti a v poslední době oblast hřbitova.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

4/2009 Dopravní zatížení Pražské ulice je neúnosné, zvláště vzhledem k další plánované zástavbě. Již dnes je 35 % nad únosnou míru. KMS požaduje po vedení města objektivní posouzení a termínovaná opatření k nápravě.

12/2009 Dětské hřiště v území Za Škodovkou. Vedení města připravuje odkup (na jednání zastupitelstva v listopadu) a jedná i o možné směně pozemku se ZVU.

18/2010 K významnému výročí obdrží starší občané květinový dar v ceně cca 200Kč/osoba ( 27 jubilantů) - akce v roce 2012 probíhá – bylo realizováno

26/2010 Situace kolem bývalé Koželužny: město zahájilo proces vypovězení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a tím otevřelo možnost k jednání s jiným investorem – byl navázán kontakt s likvidátorem společnosti. KMS sleduje výsledky jednání o tomto objektu, který je v dezolátním stavu. KMS schválila program na využití tohoto záměru: a) posílit v oblasti kvalitní bydlení, b) vytvořit plochu na parkování mimo Pražskou ulici, c) umožnit služby pro centrum Kuklen (bydlení pro seniory, sportovní a kulturní zázemí, restaurační a klubové zázemí), d) zeleň v souvislosti s Malým labským náhonem. Vzhledem ke zřícení střechy hlavní budovy podán podnět stavebnímu úřadu - hrozí obecné ohrožení. V jednání je částečná demolice stavby u Pražské ulice.

28/2010 KMS požaduje po vedení města využít změny územního plánu č. 300 (vyvolanou vyhlášením záplavové zóny v oblasti Nová Zelená) tak, aby se zajistila etapovitost možné zástavby v oblasti Nová Zelená v závislosti na vybudování plánovaných komunikací Jižní spojka a Nová Zelená. Jen tak lze předejít nebezpečí dalšího zvýšení dopravy přes centrum Kuklen. Zastupitelstvo města schválilo v červnu 2012 s těmito podmínkami Zadání pro aktualizaci územní studie Nová Zelená. Pokračují práce na aktualizace studie.

37/2010 Požadavek občanů lokality Za Škodovkou k řešení ohrožení životního prostředí - hluk, vibrace, exhalace v důsledku nadměrné dopravy – trvá požadavek KMS na změření hygienických norem hluku.

14/2011 Nedostatečné zabezpečení skládky v oblasti Temešváru. Žádost o nápravu - zodpovídá Ing. Nebeský - úkol trvá. Pan Havrda podal dotaz ohledně vzniku nových skladů za překladištěm komunálního odpadu. Řešeno na výboru pro životní prostředí, rovněž jako podklad pro nový územní plán - cílem je ukončit devastaci území.

16/2011 KMS trvá na aktualizaci stanoviska města do územního řízení k AUPARKU Koruna. Tato stavba jako významný cíl dopravy způsobí další nárůst dopravy v Kuklenách, ohrozí bezpečnost průjezdu Kuklenským podjezdem a vytvořením nové křižovatky s ulicí Zamenhofova na výjezdu z podjezdu zkomplikuje spojení Kuklen s centrem města. V současné době řeší kraj odvolání proti vydanému ÚR. KMS apeluje na vedení města, aby využilo vytvořený časový prostor pro reálné posouzení situace. Územní rozhodnutí nabylo právní moci.

20/2011 Sledování záměru vytvoření klidové a parkové plochy podél Malého labského náhona. Město projednává změnu územního plánu č. 314, vedoucí k odstranění trasy uvažované přeložky – sledováno, zastupitelstvo již schválilo zadání změny.

31/2011 Ing. Havrda upozornil v souvislosti s novými informacemi o dostavbě dálnice D11, že vybudovaný sjezd v prostoru Bláhovka vnese dopravu směrem do centra města opět do Kuklen. Ministerstvo dopravy a ŘSD totiž neuvažuje o realizaci Jižní spojky až po ulici Hradubickou ani ve svém střednědobém plánu. KMS upozorňuje vedení města na negativní dopady zesílené dopravy na životní prostředí v Kuklenách a to pro nepřipravenost města řešit nové napojení k centru města (Jižní spojka). Podána připomínka na Radu města.

 

2/2012 Byla zpracována projektová dokumentace k opravě ulice Markova. Bude podána žádost o územní rozhodnutí.

8/2012 Řešení parkování na Pražské třídě po pravé straně od školní jídelny po zastávku MHD Anenské náměstí – omezení podélného parkování (mimo prostoru pekařství U Boučků). Pro nekázeň řidičů nelze chodník řádně zametat (TSmHK) a stojící auta nebezpečně omezují rozhled při vyjíždění ze dvorů. KMS stále na své žádosti trvá. Požaduje ji řešit souběžně s částečnou demolicí objektu Koželužny při chodníku na Pražské ulici, která umožní vytvořit prostor pro parkování.

Požadavky na technické služby:

- u zastávky č. 16 směr Stěženy, zastávka Žižkov zřídit dle požadavků občanů provizorní přechod

- žádáme o navýšení kontejnerů na plasty na Anenském náměstí

- oprava, vyčištění a vymalování Kuklenského podjezdu – trvá, základní vyčištění provedeno

- úklidy a opravy chodníků, odpadkové koše - úkol trvá

- žádáme o osazení Kuklenského podjezdu na chodníku při ZVU značkami „ zákaz vjezdu cyklistů – cyklisto veď kolo“ .

 

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Stanovení dat schůzek KMS pro rok 2012:

14.2. 21.3. 18.4. 16.5. 20.6. 29.8. 19.9. 17.10. 14.11. 12.12.

Nově projednané body:

12/2012 Žádáme o realizaci prioritní bezpečnostní akce před Základní školou v Kuklenách. Jedná se o umístění bezpečnostních kamer na přechod před školou a na zastávku MHD ve směru do Plačic. Dne 12.11. se konalo přípravné řízení pro výběr místa k instalaci kamer.

Příští schůzka komise se bude konat dne 17.1. v 19,00 hod. v restauraci U Růže.

za KMS Alena Nekolová

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář