Jdi na obsah Jdi na menu
 


KMS 7/2012

13. 12. 2012

 Zápis č. 7/2012 ze schůzky KMS Kukleny, konané dne 30.8. 2012

 

Přítomni: Mgr. Alena Nekolová, Ing. Alois Havrda, Ing. Petr Nebeský, Jitka Vízková, Ing. Blanka Adámková, Mgr. Marcela Macháčková

Nepřítomni: Libor Vondrák, Ing. Monika Kalinová, Mgr. Jiří Morávek

Hosté: pan Zikmund

Místo konání: Restaurace U Růže - Pražská ulice

Požadavky na městskou policii - pana Zikmunda

Stále sledovat problémové části naší čtvrti a v poslední době oblast hřbitova.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

4/2009 Dopravní zatížení Pražské ulice je neúnosné, zvláště vzhledem k další plánované zástavbě. Již dnes je 35 % nad únosnou míru. Očekává se vyjádření města na besedě 26.9.2012.

12/2009 Dětské hřiště v území Za Škodovkou. Probíhá jednání města o vykoupení pozemku. Vlastník pozemku souhlasí s prodejem. Proběhlo jednání s vedením města k urychlení výkupu.

18/2010 K významnému výročí obdrží starší občané květinový dar v ceně cca 200Kč/osoba ( 27 jubilantů) - akce probíhá - zodpovídá pan Vondrák

37/2010 Požadavek občanů lokality Za Škodovkou k řešení ohrožení životního prostředí - hluk, vibrace, exhalace v důsledku nadměrné dopravy - požadavek na změření hygienických norem hluku - bude řešeno v rámci měření hlučnosti dle návrhu hl.architekta ing. Brůny. Urgováno – Mgr.Nekolová.

14/2011 Nedostatečné zabezpečení skládky v oblasti Temešváru. Žádost o nápravu - zodpovídá Ing. Nebeský - úkol trvá. Havrda podal dotaz ohledně vzniku nových skladů za překladištěm komunálního odpadu. Řešeno na výboru pro životní prostředí, rovněž jako podklad pro nový územní plán - cílem je ukončit devastaci území.

16/2011 KMS trvá na aktualizaci stanoviska města do územního řízení k AUPARKU Koruna. Tato stavba jako významný cíl dopravy způsobí další nárůst dopravy v Kuklenách, ohrozí bezpečnost průjezdu Kuklenským podjezdem a vytvořením nové křižovatky s ulicí Zamenhofova na výjezdu z podjezdu zkomplikuje spojení Kuklen s centrem města. V současné době řeší kraj odvolání proti vydanému ÚR. KMS apeluje na vedení města, aby využilo vytvořený časový prostor pro reálné posouzení situace. Bohužel, vedení našeho města nereaguje.

20/2011 Sledování záměru vytvoření klidové a parkové plochy podél Malého labského náhona. Město projednává změnu územního plánu č. 314, vedoucí k odstranění trasy uvažované přeložky - sledováno

26/2010 Situace kolem bývalé Koželužny: město zahájilo proces vypovězení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a tím otevřelo možnost k jednání s jiným investorem – byl navázán kontakt s likvidátorem společnosti. KMS sleduje výsledky jednání o tomto objektu, který je v dezolátním stavu. KMS schválila program na využití tohoto záměru: a) posílit v oblasti kvalitní bydlení, b) vytvořit plochu na parkování mimo Pražskou ulici, c) umožnit služby pro centrum Kuklen (bydlení pro seniory, sportovní a kulturní zázemí, restaurační a klubové zázemí), d) zeleň v souvislosti s Malým labským náhonem.

28/2010 KMS požaduje po vedení města využít změny územního plánu č. 300 (vyvolanou vyhlášením záplavové zóny v oblasti Nová Zelená) tak, aby zajistila etapovitost možné zástavby v oblasti Nová Zelená v závislosti na vybudování plánovaných komunikací Jižní spojka a Nová Zelená. Jen tak lze předejít nebezpečí dalšího zvýšení dopravy přes centrum Kuklen. Zastupitelstvo města schválilo v červnu 2012 s těmito podmínkami Zadání pro aktualizaci územní studie Nová Zelená.

31/2011 Ing. Havrda upozornil v souvislosti s novými informacemi o dostavbě dálnice D11, že vybudovaný sjezd v prostoru Bláhovka vnese dopravu směrem do centra města opět do Kuklen. Ministerstvo dopravy a ŘSD totiž neuvažuje o realizaci Jižní spojky až po ulici Hradubickou ani ve svém střednědobém plánu. KMS upozorňuje vedení města na negativní dopady zesílené dopravy na životní prostředí v Kuklenách a to pro nepřipravenost města řešit nové napojení k centru města (Jižní spojka).

 

2/2012 Byla zpracována projektová dokumentace k opravě ulice Markova

8/2012 Řešení parkování na Pražské třídě po pravé straně od školní jídelny po zastávku MHD Anenské náměstí – omezení podélného parkování (mimo prostoru pekařství U Boučků). Pro nekázeň řidičů nelze chodník řádně zametat (TSmHK) a stojící auta nebezpečně omezují rozhled při vyjíždění ze dvorů. Opakovaně žádáme o projednání.

Požadavky na technické služby:

- oprava, vyčištění a vymalování Kuklenského podjezdu

- úklidy a opravy chodníků, odpadkové koše - úkol trvá

- osadit Kuklenský podjezd značkami „ zákaz vjezdu cyklistů – cyklisto veď kolo“ .

 

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Příprava veřejné schůze vedení města s občany, která se bude konat dne 26.9.2012.

Stanovení dat schůzek KMS pro rok 2012: 20.9., 18.10., 15.11. a 13.12. 2012.

8/2012 Příprava veřejné schůze s občany, která se bude konat dne 26. 9. 2012.

KMS navrhuje vedení města, aby odpovědělo na tyto body:

a) Konkrétní a termínované řešení dopravy v oblasti centra Kuklen s cílem snížit devastující dopady na životní prostředí,

b) Nový územní plán a podmínky zástavby v závislosti na řešení dopravy z rozvojových ploch mimo centrum Kuklen,

c) regulace nárůstu počtu provozoven, skladů, velkoskladů a skládek na území Kuklen včetně řešení prostoru v okolí Temešváru z titulu zhoršování životního prostředí,

d) přestavbová území areálu bývalé koželužny a areálu Stavofinalu jako počátek oživení Kuklen a řešení jejich centra včetně dopadů rozšíření kuklenského hřbitova.

Nově projednané body:

Projednávání připomínek ke Konceptu nového územního plánu – KMS upozorňuje občany, aby se především sami s dokumenty seznámili a podali písemné připomínky na Magistrát.

Příští schůzka komise se bude konat dne 20.9.v 19,00 hod. v restauraci U Růže.

za KMS Alena NekolováVíce zde: http://hkkukleny.webnode.cz/news/kms-7-2012/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář